crunch 8 8 -t OOXX%%%% > dic.txt

第一个8 min-len 开始生成的最小长度字符串
第二个8 max-len 开始生成的最大长度字符串
-t参数 指定字符串类型模式
% 数字 , 大写字母 @ 小写字母 ^ 特殊符号

输出结果到文件内 后面写文件名

实例
1.生成缺位的手机号码

crunch 11 11 -t 12345678%%% > dic.txt

2.生成六位数字弱口令 前四位为1234

crunch 6 6 -t 1234%% > dic.txt


根据生成的字典 破解压缩包密码
已知压缩包密码前四位为DBOQ 后四位为随机生成的数字

crunch 8 8 -t DBOQ%%%% > dic.txt   #生成字典
fcrackzip -D -p dic.txt -u flag.zip   #根据字典破解密码

生成
爆破压缩包密码
baopo